Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

2. Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum.
Een bestelling van goederen wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling door LBS Beveiliging. LBS Beveiliging behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld in geval van overmacht of bij uitputting van een voorraad.
Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. Geenszins kan de klant zich beroepen op een vertraging in de levering of plaatsing om een bestelling te annuleren.
Indien de goederen niet in één fase kunnen worden geleverd zullen eventuele bijkomende kosten doorgerekend worden aan de klant.

3. De klant dient de gekochte goederen onmiddellijk bij ontvangst na te kijken. De klant dient na te gaan of de geleverde artikelen overeenstemmen met wat is overeengekomen.
Betwistingen over gebrekkig of niet conforme goederen, dan wel over levering of facturatie dienen te geschieden binnen de 5 dagen na levering en/of facturatie en dit bij aangetekende zending. LBS Beveiliging is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken/niet-conforme levering kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Na 5 dagen na de levering worden de goederen als aanvaard, conform de bestelling en zonder defecten beschouwd. De aansprakelijkheid van LBS Beveiliging is beperkt tot de vervanging, reparatie of terugbetaling van de goederen, naar goeddunken van LBS Beveiliging.

4. De goederen worden steeds afgeleverd op opgegeven adres van de klant, doch worden verondersteld te zijn ontvangen in de magazijnen van LBS Beveiliging.
Daarnaast staat de klant vanaf de levering op het opgegeven adres verder in voor schade aan en vervreemding van de goederen.

5. Alle geleverde materialen blijven echter, ondanks het gestelde onder 4, eigendom van LBS Beveiliging tot op het ogenblik van de integrale betaling, inclusief eventuele openstaande intresten of kosten. LBS Beveiliging kan bij niet – betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen.
In dit verband vormt de levering van een instrument waaruit een betalingsverplichting voortvloeit, zoals een kredietbrief of bankgarantie of een ander instrument, geen betaling in de betekenis van onderhavige clausule. De originele claim van LBS Beveiliging op de klant blijft bestaan, samen met alle rechten en zekerheden die ermee verband houden, onder andere het eigendomsvoorbehoud, tot voornoemd instrument daadwerkelijk werd betaald.
Door met LBS Beveiliging een overeenkomst aan te gaan, moet de koper zijn klanten of schuldeisers inlichten over het bestaan van deze clausule van eigendomsvoorbehoud en alle nodige maatregelen treffen opdat deze clausule beantwoordt aan eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.
Vanaf de effectieve leveringsdatum van de goederen tot de overdracht van eigendom van de goederen aan de klant, zoals beschreven in deze clausule van eigendomsvoorbehoud, moet de klant er op eigen kosten voor zorgen dat ze veilig bewaard worden en draagt hij alle risico's en aansprakelijkheden in alle gevallen. Bijgevolg verbindt de klant zich er toe om de goederen, zolang de prijs en bijhorende bedragen niet volledig betaald zijn, niet te veranderen of van de hand te doen door ze in onderpand te geven of andere gelijkaardige rechten of garanties over de goederen toe te staan. De klant verbindt zich er integendeel toe om er constant voor te zorgen dat de goederen duidelijk identificeerbaar zijn als eigendom van LBS Beveiliging en dienovereenkomstig een verzekering aan te gaan om eventuele risico's te dekken (ook in geval van overmacht) die zich kunnen voordoen met betrekking tot de goederen, tot de volledige prijs ervoor betaald werd.
In geval van een tekortkoming in het tijdig betalen van één factuur kunnen alle goederen die in het bezit van de klant zijn en waarvan de prijs nog niet volledig werd betaald, door LBS Beveiliging in beslag worden genomen voor rekening en op risico van de klant en overeenkomstig de toepasselijke wet over worden beschikt. Revindicatie door LBS Beveiliging zal zich ook uitstrekken tot goederen onroerend door bestemming of incorporatie. Goederen die de klant nog steeds in zijn bezit heeft, zullen geacht worden deze te zijn waarvoor de betaling nog open staat. Eventuele doorverkoop van de goederen door de klant voordat de totale prijs en bijhorende bedragen volledig werden betaald, zal leiden tot de automatische overdracht aan LBS Beveiliging van de vorderingen en rechten van de klant naar aanleiding van de voornoemde verkoop. De klant verbindt zich ertoe de nieuwe koper in te lichten over deze overdracht en op eerste verzoek van LBS Beveiliging alle nodige informatie te verstrekken zodat LBS Beveiliging de overgedragen vorderingen kan innen. In geval van faillissement of gerechtelijk akkoord of vereffening van de klant kunnen de goederen of, in geval van een doorverkoop, de prijs en bijhorende bedragen, door LBS Beveiliging opgeëist worden overeenkomstig de toepasselijke wetten en voorschriften.

6. Bij rechtstreekse bestellingen van goederen (niet via webshop) zijn de facturen betaalbaar op hun vervaldag.
Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 15.
Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft LBS Beveiliging het onvoorwaardelijke recht alle bestellingen stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leveringstermijnen. Het opschorten van bestellingen kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van LBS Beveiliging de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.
Het voorgaande onverminderd het recht van LBS Beveiliging de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.
De bestellingen worden steeds gefactureerd aan de klant, namelijk aan de persoon die de offerte heeft ondertekend.

7. De koper wordt hierbij uitgesloten zich te beroepen opzichtens LBS Beveiliging op de juridische figuur van de exceptie van niet-uitvoering.
De klant kan m.a.w. diens betalingsverbintenissen niet opschorten, om welke redenen ook. De klant kan zich m.a.w. niet verschuilen achter beweerdelijk vastgestelde gebreken in de levering om diens betalingsverbintenis op te schorten.

8. Ingeval van annulatie, vernietiging of geen uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de klant is aan LBS Beveiliging een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het totale offertebedrag met een minimum van € 125 en dit onder uitdrukkelijke mogelijkheid een hogere schade te eisen.

9. Indien de klant bij een externe partij een financiering wenst aan te gaan, dient de klant er voor te zorgen dat de modaliteiten hieromtrent stroken met de afspraken die de klant met LBS Beveiliging heeft gemaakt. LBS Beveiliging zal de gemaakte afspraken en algemene verkoopsvoorwaarden niet aanpassen in functie van de financiering van de klant.

10. Alle uitingen van LBS Beveiliging op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
Door het plaatsen van een bestelling via de webshop aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Alle prijzen vermeldt op de website zijn exclusief BTW maar inclusief kosten van verpakking, kosten van vervoer en verzending tenzij anders vermeld.

11. Bij bestellingen van goederen via de webshop heeft de klant het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Het herroepingsrecht geldt niet voor klanten die goederen aankopen of bestemmen voor geheel of gedeeltelijk bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
LBS Beveiliging zal in geval van herroeping door de klant het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant. De terugbetaling vindt onverwijld plaats vanaf LBS Beveiliging de goederen terug heeft ontvangen. De oorspronkelijk gemaakte verzendkosten en/of transportkosten blijven wel verschuldigd. Net zoals de kosten en het risico verbonden aan het terugzenden ten laste van de klant blijven.
De klant dient binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving door de klant om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, de artikelen in onberispelijke staat, enkel na visuele inspectie, in de originele verpakking (met toebehoren en gebruiksaanwijzing) terug te bezorgen aan LBS Beveiliging.
Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen.  De klant kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsrecht. Goederen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden zijn eveneens van het herroepingsrecht uitgesloten. 
Artikelen die geïnstalleerd zijn geweest worden niet teruggenomen.
De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (bijvoorbeeld goederen die duidelijke sporen van gebruik vertonen).

12. LBS Beveiliging staat in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde goed en dit voor een termijn zoals door de fabrikant aangegeven. Om een beroep te doen op de garantie moet de klant de originele factuur voorleggen. Deze garantie geldt niet indien de klant tegenover LBS Beveilging in gebreke is, de klant de geleverde goederen zelf of door derden heeft laten repareren of bewerken, de geleverde artikelen door de klant aan abnormale weersomstandigheden zijn blootgestel en of/in strijd met de gebruiksaanwijzing.

13. LBS Beveiliging is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte (technische) adviezen, drukfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekt technische gegevens  en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de goederen.
Iedere aansprakelijkheid van LBS Beveiliging is beperkt tot het daadwerkelijk betaald bedrag zoals vermeld op de desbetreffende verzonden factuur.

14. LBS Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-uitvoering die het gevolg is van gebeurtenissen die buiten de controle van LBS Beveiliging vallen, zoals stakingen (o.a. stakingen bij leveranciers) lock-out, oorlog of oorlogsdreiging, terroristische handelingen, vijandigheden, oproer, embargo's, handelingen of beperkingen van overheidsinstellingen, overmacht, brand, transportbelemmering, toevoerschaarste (in het bijzonder grondstoffen) en, algemeen, alle gevallen van overmacht, zoals beschreven door de Belgische wet. LBS Beveilging wordt vrijgesteld van haar verplichting om een deel van een bestelling die nog niet werd uitgevoerd op de datum dat de overmacht zoals hierboven beschreven zich voordeed, uit te voeren.

15. LBS Beveilging heeft het recht om van de klant garanties voor betaling te eisen voordat er goederen worden geleverd, inclusief het recht om een bestelling te annuleren of te beëindigen in de volgende gevallen, waarbij deze lijst niet volledig is:

  • procedure van faillissement, reorganisatieplan met schuldeisers (zowel in der minnen als door een rechtbank beslist), en/of andere zaken die wijzen op een insolvabiliteit van de klant;
  • het niet naleven van de betaaldata;
  • geschil van welke aard ook tussen LBS Beveilging en de klant.

16. De eventuele nietigheid van één van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

17. Alleen het vredegerecht te Herentals, en/of de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.
Het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (voornaam, naam, adres, gemeente, e-mailadres, telefoon, bedrijfsnaam) worden door LBS Beveiliging BVBA verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@lbsbeveiliging.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

 

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door LBS Beveiliging met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. LBS Beveiliging kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

 

LBS Beveiliging is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

 

LBS Beveiliging is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

 

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van LBS Beveiliging. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

 

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met LBS Beveiliging. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu